Hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss att alla som vi har kontakt med känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. På denna sida beskrivs övergripande hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hanteringen av hur dina personuppgifter får hanteras. Förordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som går att knyta till dig som person och som på något sätt kan användas för att identifiera dig. Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer, bilder, filmer och ljudupptagningar.

Vi samlar in och hanterar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra våra åtaganden.

Behandling av personuppgifter
Med behandling avses alla de åtgärder som görs med en personuppgift. Det kan vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, publicering eller annan spridning.

Lagligt stöd för hantering av personuppgifter
Borås TME får bara behandla personuppgifter på någon av de rättsliga grunder som anges i dataskyddsreglerna. Följande rättsliga grunder är de som oftast är aktuella då vi behandlar personuppgifter:

Om en av Borås TMEs leverantörer behandlar personuppgifter för att utföra en tjänst på uppdrag åt oss har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Avtalet beskriver på vilket sätt personuppgifter får hanteras.

Offentlighetsprincipen
Borås TME omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att personuppgifter som kommer in till oss i princip alltid är allmänna handlingar. Vem som helst har rätt att begära ut dem och läsa dem, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter och registerutdrag
Du kan kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag med dina egna personuppgifter, information om på vilket sätt vi fått in dina personuppgifter, varför vi har dem och om de eventuellt har lämnats ut till annan part.

Om vi har felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar dem.

Du kan även kräva att dina personuppgifter blir raderade, under förutsättning att inte personuppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller om de finns i en allmän handling.

Kontaktuppgifter
Borås TME är ett samägt bolag av staden och näringslivet i Borås. Kommunstyrelsen är övergripande personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas. Varje nämnd eller bolag är sedan personuppgiftsansvarig för sitt ansvarsområde. Om du har frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att ta kontakt med oss på Borås TME.

Telefon växel: 033-35 70 90
E-post: info@boras.com

Postadress
Borås TME
Österlånggatan 17
503 31 Borås

Organisationsnummer: 556784-7719

Du kan även kontakta våra dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Epost: dso@borasregionen.se
Magnus Blomqvist, telefon: 0709-48 78 36
Dan Bodin, telefon: 0709-48 73 31

Klagomål
Om du inte tycker att vi har hanterat dina personuppgifter på rätt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Telefon: 08-657 61 00
Epost: imy@imy.se
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.